Formació bonificada

Pel finançament de la formació dels treballadors, les empreses disposen d’un crèdit amb un import que resulta d’aplicar la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional, el percentatge establert anualment, determinat en funció de la mida de l’empresa (quantitat de treballadors), segons s’exposa a continuació.

Empreses de 1 a 5 traballadors :420 €

Empreses de 6 a 9 traballadors:100%

De 10 a 49 traballadros: 75%

De 50 a 249 traballadors:60%

De 250 o más treballadors:50%

(Els percentatges varien cada any, segons la “Ley de Presupuestos Generales del Estado”

 http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/11/pdfs/A15582-15598.pdf